Disclaimer

Disclaimer van HuurwoningBreda

HuurwoningBreda is niet aansprakelijk voor de inhoud van HuurwoningBreda, noch van websites die op enigerlei wijze met HuurwoningBreda zijn verbonden. HuurwoningBreda is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op HuurwoningBreda beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

HuurwoningBreda is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via HuurwoningBreda worden aangeboden. HuurwoningBreda garandeert niet dat de op HuurwoningBreda aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

HuurwoningBreda garandeert ook niet dat de op HuurwoningBreda aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. HuurwoningBreda garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in HuurwoningBreda hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

HuurwoningBreda is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan HuurwoningBreda. U vrijwaart HuurwoningBreda voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website HuurwoningBreda.